information inom Brf Björsäter

Styrelsen beslutade tidigare i våras att vi ska förändra och förhoppningsvis förbättra informationen inom föreningen.
*Den huvudsakliga informationen kommer att ske via en maillista, har man inte någon mail kan man få papper i brevlådan i stället.
*SMS gruppen kommer att uppdateras, den kan användas till lite av varje, kanske mer alldagliga saker.
* Det finns en "föreningstelefon", där kan man nå någon i styrelsen, om ingen svarar kan man lämna ett meddelande, eller skicka ett sms. Telefonen kollas regelbundet.
* Hemsidan: "Aktuelltfliken" tas bort, eftersom information kommer via mail. Hemsidan används t.ex. till att hitta tel nummer till den som lånar ut släpkärran, Framför allt ska hemsidan vara för intresserade och spekulanter.

* Brevlådan, som finns vid lekplatsen, finns kvar. Där kan man lämna meddelanden och förslag till styrelsen.

Sammanfattningsvis
Information från styrelsen sker: via maillista och sms grupp.I undantagsfall via papper i brevlådan hos medlemmar.

Information och synpunkter från medlemmar, Föreningstelefonen, via mail, antingen via maillistan, eller via hemsidan, sms gruppen eller föreningens brevlåda.
 Allt detta kommer att fungera först i höst,  detta kommer den nya styrelsen att ta tag i efter sommaren.

OBS!   Ändring angående årsmötet    OBS!

Från styrelsen/valberedningen i Brf Björsäter till samtliga hushåll på Munkavägen, Walleniusvägen, Pilefeltsvägen och Rudbergsvägen.
Styrelsen i Brf Björsäter OGILTIGFÖRKLARAR tidigare utskick om poströstning. Då det nu har kommit nya restriktioner angående Covid 19, om att man får ha möten med upp till 50 personer i samma lokal.
Vi kommer att vara i Pingstkyrkans lokaler den 14 Juni klockan 18.00.

Finns det någon som är intresserad av att sitta med i styrelsen? Nya deltagare kommer att röstas fram. Den som föreslås måste vara tillfrågad. Förslag på personer kan läggas i föreningens postlåda vid lekplatsen
Ordförandeposten och en ledamotspost finns tillgängliga för förslag.
Hör av er till valberedningen/styrelsen om ni undrar något.
telefon till styrelsen: 073-9784153

Vi kommer alltså att som tidigare år ha vårt årsmöte/stämma i Pingstkyrkans lokaler den 14 Juni klockan 18.00.
P.g.a. Covid 19 : Endast en medlem från varje hushåll

Årsmöte

Vi kommer inte att ha ett årsmöte på vanligt vis i år, självklart på grund av Corona, mer information om detta kommer inom en snar framtid. Däremot kommer alla som är berättigade att rösta på nya medlemmar till styrelsen att kunna göra detta. Det kommer att gå till så att röstsedlar kommer att delas ut, en röst per "hus", rösterna lämnas sedan i en brevlåda som finns uppsatt vid lekplatsen.
Brevlådan kommer även i framtiden att vara kvar, och kan användas  till att lämna förslag eller önskemål till styrelsen.

Komposten
Vår kompost är ett ständigt problem! Den ska ENDAST användas till komposterbart trädgårdsavfall! Detta ska lämnas LÄNGST IN, INTE på gräsmattan framför! Om det inte sker en skärpning vad gäller detta, så kommer komposten att försvinna.

Information från Christer:

 Till samtliga hushåll Brf Björsäter, Munkavägen, Walleniusvägen, Pihlefeltsvägen och Rudbergsvägen

Styrelsen har haft ett antal möten där vi diskuterat föreningens ekonomi, olika händelser och vad som händer i framtiden.
Föreningen har en stabil ekonomi med en del stora händelser planerade under året.
Vid akuta fel/brister, eller allmäna frågor var vänlig ring eller besök:
Ronny Eliasson, Munkavägen 6  kan nås på tel: 0722-004101
Christer Asplind, Walleniusvägen 5, kan nås på tel: 0739-803152

Styrelsen har beslutat att vi skall låta  ett företag ta ner större träd och buskage,som kan ge husen skador.
Om det är någon som har önskemål angående detta ta kontakt med Ronny Eliasson.

Termostater ochelement har åtgärdats under förra året och hos några har vi varit tvungna att byta element, vilket är åtgärdat, men vi har fått förfrågan om luftnycklar för luftning av elementen. Det är viktigt att rätt tryck finns i värmesystemet för bra temperatur och att elementet är luftat.
Luftnycklar finns att hämta  hos Ronny eller Christer.

Utförda målningsarbeten som har brister kommer att inspekteras och åtgärdas under sommaren. I första hand gäller detta Pihlefeltsvägen och gröna fasader. Arbetet kommer att påbörjas så snart väder och vind tillåter. Innan detta startar kommer vi att besiktiga samtliga hus och garage med avseende på dåligt virke samt andra åtgärder som måste göras innan målning.
Om någon har önskemål kontakta Ronny Eliasson eller Christer Asplind.

Krypgrundsundersökning kommer att utföras under året, separat kommer datum att sändas ut i god tid för allas planering.

Undersökning av tak under takteglet kommer att göras snarst då vi funnit tak där undertaket har lossat och vi har varit tvungna att reparera omgående.

Kompostplatsen har blivit bättre använd, men vi vill uppmana alla att försöka få upp materialet så långt in som möjligt. Det ser bättre ut när kommunens folk arbetar på vårt område. Det har förekommit att man inte har lagt kompostmaterialet på rätt plats och vi har fått föreläggande från kommunen att städa upp annars tas komposten bort. Plastkrukor får ej läggas i komposten.

Vid bilkörning inom området till våra olika bostäder är det viktigt att tänka på hastigheten,  "Bilar är hårda, barn är mjuka"

Vid funderingar om denna info får ni kontakta Christer

Christer/ styrelsen


 

Lite nytt 2/12 2020
*  En del träd ska fällas, detta kommer att ske i början på nästa år. Christer delar ut lappar med mer info om detta.
* Komposten! komposten måste skötas bättre, om inte detta sker så blir vi av med den!! Så, var snälla och lägg ert trädgårdsskräp så långt in på komposten ni kan, det får absolut inte tömmas på gräsmattan! Christer delar ut lappar om vad som gäller även om detta.
* Nu en glad nyhet! Det är äntligen klart att vi får en gatlampa uppsatt vid lekplatsen! Lampan är beställd, det blir en gatlampa som sprider ljuset mer än en vanlig gatlampa. Den kommer att tändas och släckas samma tid som gatlamporna. Vänerenergi sätter upp den så fort dom har tid.
* Om någon upplever att värmen i huset är dålig, så kontakta Ronny eller Christer.
* Under nästa år kommer målningen av husen att ses över, troligen behöver en del hus målas om. Mer om detta kommer senare.
* Som dom flesta säkert vet ska man ha en plastmatta under diskmaskinen, skulle det vara någon som inte har detta så kontakta Ronny eller Christer.

Styrelsemöte 17/9

* Man får INTE ladda elbilar från vanligt eluttag! Detta medför brandrisk!
Har man elbil så måste man installera en separat laddstation.
*Arbetet med att säkra (sätta fast) duchblandare har påbörjats. detta ska göras i alla 4 or, eftersom det inte har gjorts ordentligt från början. Ronny har hand om detta, om någon har frågor så kontakta honom.
*Arbetet med att lägga om plattorna utanför husen har återupptagits. Arbetet fortsätter på Pihlefeltsvägen
* Målningen av våra hus. Det är konstaterat att en del hus har målats med fel färg. Detta gäller alla gröna och gråa hus. Alla dessa hus ska målas om, offerter ska tas in, målningen är planerad till nästa sommar.
* Komposten, det är viktigt att den sköts, annars kan vi bli av med den. Töm så långt in ni kan.
* Släpkärran har fått nytt tryck på kapellet, så nu kan man låna den igen.

Styrelsemöte

Vi har legat lågt med styrelsemöten under vår/sommar p.g.a. Corona, men nu har vi haft ett styrelsemöte.
 *Ekonomin är fortsatt god
* Christer och Ronny går igenom målningen av alla hus. En representant från firman som utförde jobbet har varit här. Tydligen har det använts olika sorts färg, så p.g.a. detta måste en del hus målas om. Vi återkommer om detta.
* I vissa hus sitter blandarna till duschen lösa, Ronny och Christer går igenom alla hus som är berörda. 
* Arbetet med plattläggningen fortsätter, nu på Pihlefeltsvägen
* Elementen behöver gås igenom, vi återkommer om detta senare i höst.
* Träd som kan vara till skada för hus ska tas ner.
Ett papper med information om detta fixar Christer.

* Släpkärran! Alla har fått information om det i postlådan, men jag tar det här också. 
*Kärran har nu Ronny Eliasson ansvar för och även lånar ut. Släpkärran står numera på gräsplätten utanför Munkavägen 6.
* Att låna kärran är gratis, men det medför ansvar för den som lånar den! Kärran ska självklart var i samma skick när du lämnar den som när du hämtade den! d.v.s. hel och ren!
* Man lånar kärran 4 timmar, om det gäller längre tid så får man komma överens om det med Ronny.
* Kärran får endast lånas av dom som bor i vårt område!
* Den som lånar kärran hämtar den!

* Boka gärna kärran via telefon eller sms till Ronny Eliasson!
Vi vill då ha namn och telnummer till den som bokar
Tel. till Ronny; 0722 00 41 01
 

Grävarbete !

Kommunen ska gräva en brunn på planen till höger om lekplatsen, framför komposten!! Man har satt upp staket runt området där man ska gräva, men
VAR FÖRSIKTIGA. Enligt uppgift så ska det grävas ganska djupt. Tänker speciellt på alla nyfikna barn, se efter era barn så ingen olycka händer. 
Komposten är svår att nå p.g.a. detta, försök att vänta med att gå till komposten tills grävarbetet är klart.

 

Årsmötet den 18 Juni

Lite info om årsmötet som vi hade den 18 Juni, ber om ursäkt att det har dröjt.
Sedvanlig genomgång av dagordningen vid årsmöte, om någon vill veta mer, så kontakta Christer.
Beslut om att ändra styrelsen togs, styrelsen minskas, nu består styrelsen av 5 ledamöter, inga suppleanter. Föedelningen av arbetsuppgifter i styrelsen tas vid nästa styrelsemöte.
Som styrelseledamot blir man vald för 2 år, denna fördelning i styrelsen har varit ojämt fördelad, p.g.a. detta valdes Christer på 1 år. Nästa år är det således jag (Christina) och Christer som avgår eller väljs om.
Den nya styrelsen består av: Christer Asplind, Maria Hammar, Ronny Eliasson, Helene Spångberg och Christina Blom.
Som internrevisor valdes Maria Jansson
Valberedning: Helene Spångberg, (sammankallande) och Fredrik Larsson

Årsmöte

Årsmötet blir den 18 Juni klockan 18.00 i Pingstkyrkan.
Vid frågor och funderingar, kontakta Christer. 
Info kommer även i brevlådorna.

arbetet med plattorna

14 April.
Arbetet med plattorna fortsätter från och med den här veckan på Pihlefeltsvägen.
Senare i vår/sommar är tanken att fortsätta på Walleniusvägen/Munkavägen, återkommer med mer exakt tidpunkt för detta.

Lite nytt  

Mars 2020
* Arbetet med plattorna utanför våra hus har ju p.g.a. den milda vintern gått snabbare än beräknat. Arbetet ska fortsätta med början vecka 13, alltså fr.o.m. nästa vecka. 
* Man kan inte ladda elbilar i vårt område! För detta krävs elinstallationer av behörig personal, för mer info. kontakta Christer.
* Äntligen har vi fått nytt kapell på vår släpkärra! Texten på sidorna ska dit också, men det kommer senare, Tänk på att kärran ska återlämnas städad och låst!
 

Lite info

* Plattorna utanför husen är klart vad gäller Rudbergsvägen. Arbetet förtsätter på Pihlefeltsvägen med början nästa år, när man börjar beror mycket på vädret.
Planen är att Munkavägen och Walleniusvägen ska göras 2021.
* Vi har i styrelsen diskuterat information till medlemmarna, det är ett ganska svårt kapitel, men vi har kommit fram till följande: Den "allmänna" informationen kommer att finnas på vår hemsida (brfbjorsater.se) den mer specifika informationen, även aktuella saker, kommer att stå i vår sms grupp.
Information om detta kommer förståss att delas ut i alla brevlådor.  För er som inte är med i sms gruppen, så kommer det att stå hur man gör för att gå med, men vill någon gå med redan nu, så kan man höra av sej till mej (Christina), eller maila via hemsidan.
ETT RIKTIGT GOTT NYTT ÅR !

information från styrelsemötet den 5 november
 

 * En höjning av månadsavgiften blir 2 % från den 1 januari 2020.
 * Kontrollen av krypgrunderna är snart klar. När protokollen kommer och vi vet vad som behöver åtgärdas kommer även dräneringen att ses över. mer info om detta kommer senare.
*  Som kanske många har sett har ett par stora träd avverkats. Ytterligare fällning av träd som eventuellt kan orsaka skada kommer att ske, Christer skickar ut förfrågan om detta.
*  Det finns en del kvar att göra vad beträffar målningen av våra hus som Sandå gjorde, detta ska ses över efter årsskiftet.

 information från styrelsemöte den 20 aug

* Som ni kanske har sett så är den trasiga motorcykelgungan på lekplatsen nu utbytt mot en ny hel och fin. På lekplatsen återstår bara att få bort det gamla lekhuset, enl. Christer ska detta ske snart.
* Arbetet med att förbättra och byta gångplattorna fortsätter på Rudbergsvägen, troligen hinns bara den gatan bli klar i år, fortsättning följer med Pihlefeltsvägen nästa år.
* Ventilationen och pannorna ska ses över, en kontroll ska göras innan vintern. Vi återkommer med mer info om när detta ska ske.
* Som alla vet så ska filtret i pannan göras rent ibland, detta filter behöver bytas ibland. Är det någon som behöver byta så har Christer nya.

Lekplatsen

Så är äntligen vår nya fina lekplats invigd!
Alla barn som ville fick varsin sax och fick vara med och klippa bandet.
Sedan blev det fika, grillad korv, dricka och kaffe för alla som ville ha, barn som vuxna.
Det som återstår att göra är att det gamla lekhuset ska bort eftersom det dömdes ut vid besiktningen, den lilla motorcykelgungan ska bytas, en ny är beställd. 
Jag hoppas vår lekplats kommer att vara till glädje för många och i många år. 
Tack till alla som kom till invigningen! Tack även till alla som fixade iordning och gjorde så fint till invigningen!
Passar på att påminna, om någon behöver färg till huset för att bättra på något, eller om man behöver olja till altan så hör av er till Christer.

Info från Årsmötet och styrelsemöte

Årsmötet innehöll sedvanlig dagordning. Om någon vill veta mer om detta så kontakta Christer.
Beslut togs om att styrelsen ska innehålla 5 ordinarie ledamöter och 2 suppleanter, detta p.g.a. att  styrelsen några år har innehållit 6 ordinarie ledamöter, en styrelse ska helst innehålla ojämnt antal.
Christer omvaldes som ordförande, jag omvaldes och som suppleant valdes Helene Spångberg.
Valberedningen omvaldes och består av Helene Spångberg och Jonny Ramberg.
Till intern revisor valdes Maria Hammar.

Tyvärr var det endast ca 15 personer på årsmötet!!!  
Detta är såklart väldigt dåligt!
Jag vill passa på att informera om att, som alla vet så är det svårt att få folk att ställa upp och vara med i styrelsen, OM det skulle vara så att man inte lyckas få ihop en styrelse, så kan det gå så illa att föreningen upplöses och våra hus säljs!!

Problem med parkering finns. Tänk på hur ni parkerar! Man får bl.a.  inte parkera på en vändplan! Använd dom områden som finns att tillgå, bl.a. vid Rudbergsvägen där vi förvarar gräsklipparen och släpkärran  m.m. det finns också plats längst in på Munkavägen. Dessa platser är säklart endast tänkta som tillfälliga parkeringar av besökare m.m.

En kontroll av ventilationen och pannorna kommer att göras i höst.
Det blir även kontroll av våra krypgrunder, även detta i höst.

Lekplatsen är äntligen (nästan) klar!
Vi har preliminärt tänkt att fira detta med en sommar/ invigningsfest!!
Vi har planerat att ha den den 29 Juni på fm. Jag återkommer såklart med mer info om detta!
 

2019-05-14
Årsmöte!
Årsmötet blir den 27 Maj i Pingstkyrkan kl. 18.00
Lite information från styrelsemöte.

*Lekplatsen är äntligen besiktigad och klar. Det är några småsaker som ska fixas. Den gamla gungan ska målas och göras iordning, det gamla lekhuset ska bort eftersom det dömdes ut vid besiktningen, Christer ser till att detta blir gjort.
*Om någon funderar på att skaffa elbil, kontakta Christer så kan han förklara vad som gäller för laddning m.m.
*Plattorna utanför husen ska bytas och rättas till, detta gäller endast dom plattor som fanns när husen byggdes. Arbetet med detta har påbörjats på Rudbergsvägen, arbetet med det fortsätter i början av Juni.
* Tänk på att spara på vattnet, vi kanske står inför ännu en varm sommar. Det finns en länk ,om man vill läsa mer om vattenläget.

https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/privat/djur-och-natur/vatten/vattenlaget-i-lanet-.html

GLÖM INTE ÅRSMÖTET den 27 Maj kl. 18.00 i Pingstkyrkan!
Läs hela inlägget »
2018-12-07
Luciakaffe
2018-11-28
Element och termostater
2018-11-01
Lekplatsen
2018-10-02
Lekplatsen!

En liten rubrik.