information inom Brf Björsäter

Styrelsen beslutade tidigare i våras att vi ska förändra och förhoppningsvis förbättra informationen inom föreningen.
*Den huvudsakliga informationen kommer att ske via en maillista, har man inte någon mail kan man få papper i brevlådan i stället.
*SMS gruppen kommer att uppdateras, den kan användas till lite av varje, kanske mer alldagliga saker.
* Det finns en "föreningstelefon", där kan man nå någon i styrelsen, om ingen svarar kan man lämna ett meddelande, eller skicka ett sms. Telefonen kollas regelbundet.
* Hemsidan: "Aktuelltfliken" tas bort, eftersom information kommer via mail. Hemsidan används t.ex. till att hitta tel nummer till den som lånar ut släpkärran, Framför allt ska hemsidan vara för intresserade och spekulanter.

* Brevlådan, som finns vid lekplatsen, finns kvar. Där kan man lämna meddelanden och förslag till styrelsen.

Sammanfattningsvis
Information från styrelsen sker: via maillista och sms grupp.I undantagsfall via papper i brevlådan hos medlemmar.

Information och synpunkter från medlemmar, Föreningstelefonen, via mail, antingen via maillistan, eller via hemsidan, sms gruppen eller föreningens brevlåda.
 Allt detta kommer att fungera först i höst,  detta kommer den nya styrelsen att ta tag i efter sommaren.

OBS!   Ändring angående årsmötet    OBS!

Från styrelsen/valberedningen i Brf Björsäter till samtliga hushåll på Munkavägen, Walleniusvägen, Pilefeltsvägen och Rudbergsvägen.
Styrelsen i Brf Björsäter OGILTIGFÖRKLARAR tidigare utskick om poströstning. Då det nu har kommit nya restriktioner angående Covid 19, om att man får ha möten med upp till 50 personer i samma lokal.
Vi kommer att vara i Pingstkyrkans lokaler den 14 Juni klockan 18.00.

Finns det någon som är intresserad av att sitta med i styrelsen? Nya deltagare kommer att röstas fram. Den som föreslås måste vara tillfrågad. Förslag på personer kan läggas i föreningens postlåda vid lekplatsen
Ordförandeposten och en ledamotspost finns tillgängliga för förslag.
Hör av er till valberedningen/styrelsen om ni undrar något.
telefon till styrelsen: 073-9784153

Vi kommer alltså att som tidigare år ha vårt årsmöte/stämma i Pingstkyrkans lokaler den 14 Juni klockan 18.00.
P.g.a. Covid 19 : Endast en medlem från varje hushåll

Årsmöte

Vi kommer inte att ha ett årsmöte på vanligt vis i år, självklart på grund av Corona, mer information om detta kommer inom en snar framtid. Däremot kommer alla som är berättigade att rösta på nya medlemmar till styrelsen att kunna göra detta. Det kommer att gå till så att röstsedlar kommer att delas ut, en röst per "hus", rösterna lämnas sedan i en brevlåda som finns uppsatt vid lekplatsen.
Brevlådan kommer även i framtiden att vara kvar, och kan användas  till att lämna förslag eller önskemål till styrelsen.

Komposten
Vår kompost är ett ständigt problem! Den ska ENDAST användas till komposterbart trädgårdsavfall! Detta ska lämnas LÄNGST IN, INTE på gräsmattan framför! Om det inte sker en skärpning vad gäller detta, så kommer komposten att försvinna.

Information från Christer:

 Till samtliga hushåll Brf Björsäter, Munkavägen, Walleniusvägen, Pihlefeltsvägen och Rudbergsvägen

Styrelsen har haft ett antal möten där vi diskuterat föreningens ekonomi, olika händelser och vad som händer i framtiden.
Föreningen har en stabil ekonomi med en del stora händelser planerade under året.
Vid akuta fel/brister, eller allmäna frågor var vänlig ring eller besök:
Ronny Eliasson, Munkavägen 6  kan nås på tel: 0722-004101
Christer Asplind, Walleniusvägen 5, kan nås på tel: 0739-803152

Styrelsen har beslutat att vi skall låta  ett företag ta ner större träd och buskage,som kan ge husen skador.
Om det är någon som har önskemål angående detta ta kontakt med Ronny Eliasson.

Termostater ochelement har åtgärdats under förra året och hos några har vi varit tvungna att byta element, vilket är åtgärdat, men vi har fått förfrågan om luftnycklar för luftning av elementen. Det är viktigt att rätt tryck finns i värmesystemet för bra temperatur och att elementet är luftat.
Luftnycklar finns att hämta  hos Ronny eller Christer.

Utförda målningsarbeten som har brister kommer att inspekteras och åtgärdas under sommaren. I första hand gäller detta Pihlefeltsvägen och gröna fasader. Arbetet kommer att påbörjas så snart väder och vind tillåter. Innan detta startar kommer vi att besiktiga samtliga hus och garage med avseende på dåligt virke samt andra åtgärder som måste göras innan målning.
Om någon har önskemål kontakta Ronny Eliasson eller Christer Asplind.

Krypgrundsundersökning kommer att utföras under året, separat kommer datum att sändas ut i god tid för allas planering.

Undersökning av tak under takteglet kommer att göras snarst då vi funnit tak där undertaket har lossat och vi har varit tvungna att reparera omgående.

Kompostplatsen har blivit bättre använd, men vi vill uppmana alla att försöka få upp materialet så långt in som möjligt. Det ser bättre ut när kommunens folk arbetar på vårt område. Det har förekommit att man inte har lagt kompostmaterialet på rätt plats och vi har fått föreläggande från kommunen att städa upp annars tas komposten bort. Plastkrukor får ej läggas i komposten.

Vid bilkörning inom området till våra olika bostäder är det viktigt att tänka på hastigheten,  "Bilar är hårda, barn är mjuka"

Vid funderingar om denna info får ni kontakta Christer

Christer/ styrelsen


 

Lite nytt 2/12 2020
*  En del träd ska fällas, detta kommer att ske i början på nästa år. Christer delar ut lappar med mer info om detta.
* Komposten! komposten måste skötas bättre, om inte detta sker så blir vi av med den!! Så, var snälla och lägg ert trädgårdsskräp så långt in på komposten ni kan, det får absolut inte tömmas på gräsmattan! Christer delar ut lappar om vad som gäller även om detta.
* Nu en glad nyhet! Det är äntligen klart att vi får en gatlampa uppsatt vid lekplatsen! Lampan är beställd, det blir en gatlampa som sprider ljuset mer än en vanlig gatlampa. Den kommer att tändas och släckas samma tid som gatlamporna. Vänerenergi sätter upp den så fort dom har tid.
* Om någon upplever att värmen i huset är dålig, så kontakta Ronny eller Christer.
* Under nästa år kommer målningen av husen att ses över, troligen behöver en del hus målas om. Mer om detta kommer senare.
* Som dom flesta säkert vet ska man ha en plastmatta under diskmaskinen, skulle det vara någon som inte har detta så kontakta Ronny eller Christer.

Styrelsemöte 17/9

* Man får INTE ladda elbilar från vanligt eluttag! Detta medför brandrisk!
Har man elbil så måste man installera en separat laddstation.
*Arbetet med att säkra (sätta fast) duchblandare har påbörjats. detta ska göras i alla 4 or, eftersom det inte har gjorts ordentligt från början. Ronny har hand om detta, om någon har frågor så kontakta honom.
*Arbetet med att lägga om plattorna utanför husen har återupptagits. Arbetet fortsätter på Pihlefeltsvägen
* Målningen av våra hus. Det är konstaterat att en del hus har målats med fel färg. Detta gäller alla gröna och gråa hus. Alla dessa hus ska målas om, offerter ska tas in, målningen är planerad till nästa sommar.
* Komposten, det är viktigt att den sköts, annars kan vi bli av med den. Töm så långt in ni kan.
* Släpkärran har fått nytt tryck på kapellet, så nu kan man låna den igen.

Styrelsemöte

Vi har legat lågt med styrelsemöten under vår/sommar p.g.a. Corona, men nu har vi haft ett styrelsemöte.
 *Ekonomin är fortsatt god
* Christer och Ronny går igenom målningen av alla hus. En representant från firman som utförde jobbet har varit här. Tydligen har det använts olika sorts färg, så p.g.a. detta måste en del hus målas om. Vi återkommer om detta.
* I vissa hus sitter blandarna till duschen lösa, Ronny och Christer går igenom alla hus som är berörda. 
* Arbetet med plattläggningen fortsätter, nu på Pihlefeltsvägen
* Elementen behöver gås igenom, vi återkommer om detta senare i höst.
* Träd som kan vara till skada för hus ska tas ner.
Ett papper med information om detta fixar Christer.

* Släpkärran! Alla har fått information om det i postlådan, men jag tar det här också. 
*Kärran har nu Ronny Eliasson ansvar för och även lånar ut. Släpkärran står numera på gräsplätten utanför Munkavägen 6.
* Att låna kärran är gratis, men det medför ansvar för den som lånar den! Kärran ska självklart var i samma skick när du lämnar den som när du hämtade den! d.v.s. hel och ren!
* Man lånar kärran 4 timmar, om det gäller längre tid så får man komma överens om det med Ronny.
* Kärran får endast lånas av dom som bor i vårt område!
* Den som lånar kärran hämtar den!

* Boka gärna kärran via telefon eller sms till Ronny Eliasson!
Vi vill då ha namn och telnummer till den som bokar
Tel. till Ronny; 0722 00 41 01
 

Grävarbete !

Kommunen ska gräva en brunn på planen till höger om lekplatsen, framför komposten!! Man har satt upp staket runt området där man ska gräva, men
VAR FÖRSIKTIGA. Enligt uppgift så ska det grävas ganska djupt. Tänker speciellt på alla nyfikna barn, se efter era barn så ingen olycka händer. 
Komposten är svår att nå p.g.a. detta, försök att vänta med att gå till komposten tills grävarbetet är klart.

 

Årsmötet den 18 Juni

Lite info om årsmötet som vi hade den 18 Juni, ber om ursäkt att det har dröjt.
Sedvanlig genomgång av dagordningen vid årsmöte, om någon vill veta mer, så kontakta Christer.
Beslut om att ändra styrelsen togs, styrelsen minskas, nu består styrelsen av 5 ledamöter, inga suppleanter. Föedelningen av arbetsuppgifter i styrelsen tas vid nästa styrelsemöte.
Som styrelseledamot blir man vald för 2 år, denna fördelning i styrelsen har varit ojämt fördelad, p.g.a. detta valdes Christer på 1 år. Nästa år är det således jag (Christina) och Christer som avgår eller väljs om.
Den nya styrelsen består av: Christer Asplind, Maria Hammar, Ronny Eliasson, Helene Spångberg och Christina Blom.
Som internrevisor valdes Maria Jansson
Valberedning: Helene Spångberg, (sammankallande) och Fredrik Larsson

Årsmöte

Årsmötet blir den 18 Juni klockan 18.00 i Pingstkyrkan.
Vid frågor och funderingar, kontakta Christer. 
Info kommer även i brevlådorna.

arbetet med plattorna

14 April.
Arbetet med plattorna fortsätter från och med den här veckan på Pihlefeltsvägen.
Senare i vår/sommar är tanken att fortsätta på Walleniusvägen/Munkavägen, återkommer med mer exakt tidpunkt för detta.

Lite nytt  

Mars 2020
* Arbetet med plattorna utanför våra hus har ju p.g.a. den milda vintern gått snabbare än beräknat. Arbetet ska fortsätta med början vecka 13, alltså fr.o.m. nästa vecka. 
* Man kan inte ladda elbilar i vårt område! För detta krävs elinstallationer av behörig personal, för mer info. kontakta Christer.
* Äntligen har vi fått nytt kapell på vår släpkärra! Texten på sidorna ska dit också, men det kommer senare, Tänk på att kärran ska återlämnas städad och låst!
 

Lite info

* Plattorna utanför husen är klart vad gäller Rudbergsvägen. Arbetet förtsätter på Pihlefeltsvägen med början nästa år, när man börjar beror mycket på vädret.
Planen är att Munkavägen och Walleniusvägen ska göras 2021.
* Vi har i styrelsen diskuterat information till medlemmarna, det är ett ganska svårt kapitel, men vi har kommit fram till följande: Den "allmänna" informationen kommer att finnas på vår hemsida (brfbjorsater.se) den mer specifika informationen, även aktuella saker, kommer att stå i vår sms grupp.
Information om detta kommer förståss att delas ut i alla brevlådor.  För er som inte är med i sms gruppen, så kommer det att stå hur man gör för att gå med, men vill någon gå med redan nu, så kan man höra av sej till mej (Christina), eller maila via hemsidan.
ETT RIKTIGT GOTT NYTT ÅR !

information från styrelsemötet den 5 november
 

 * En höjning av månadsavgiften blir 2 % från den 1 januari 2020.
 * Kontrollen av krypgrunderna är snart klar. När protokollen kommer och vi vet vad som behöver åtgärdas kommer även dräneringen att ses över. mer info om detta kommer senare.
*  Som kanske många har sett har ett par stora träd avverkats. Ytterligare fällning av träd som eventuellt kan orsaka skada kommer att ske, Christer skickar ut förfrågan om detta.
*  Det finns en del kvar att göra vad beträffar målningen av våra hus som Sandå gjorde, detta ska ses över efter årsskiftet.

 information från styrelsemöte den 20 aug

* Som ni kanske har sett så är den trasiga motorcykelgungan på lekplatsen nu utbytt mot en ny hel och fin. På lekplatsen återstår bara att få bort det gamla lekhuset, enl. Christer ska detta ske snart.
* Arbetet med att förbättra och byta gångplattorna fortsätter på Rudbergsvägen, troligen hinns bara den gatan bli klar i år, fortsättning följer med Pihlefeltsvägen nästa år.
* Ventilationen och pannorna ska ses över, en kontroll ska göras innan vintern. Vi återkommer med mer info om när detta ska ske.
* Som alla vet så ska filtret i pannan göras rent ibland, detta filter behöver bytas ibland. Är det någon som behöver byta så har Christer nya.

Lekplatsen

Så är äntligen vår nya fina lekplats invigd!
Alla barn som ville fick varsin sax och fick vara med och klippa bandet.
Sedan blev det fika, grillad korv, dricka och kaffe för alla som ville ha, barn som vuxna.
Det som återstår att göra är att det gamla lekhuset ska bort eftersom det dömdes ut vid besiktningen, den lilla motorcykelgungan ska bytas, en ny är beställd. 
Jag hoppas vår lekplats kommer att vara till glädje för många och i många år. 
Tack till alla som kom till invigningen! Tack även till alla som fixade iordning och gjorde så fint till invigningen!
Passar på att påminna, om någon behöver färg till huset för att bättra på något, eller om man behöver olja till altan så hör av er till Christer.

Info från Årsmötet och styrelsemöte

Årsmötet innehöll sedvanlig dagordning. Om någon vill veta mer om detta så kontakta Christer.
Beslut togs om att styrelsen ska innehålla 5 ordinarie ledamöter och 2 suppleanter, detta p.g.a. att  styrelsen några år har innehållit 6 ordinarie ledamöter, en styrelse ska helst innehålla ojämnt antal.
Christer omvaldes som ordförande, jag omvaldes och som suppleant valdes Helene Spångberg.
Valberedningen omvaldes och består av Helene Spångberg och Jonny Ramberg.
Till intern revisor valdes Maria Hammar.

Tyvärr var det endast ca 15 personer på årsmötet!!!  
Detta är såklart väldigt dåligt!
Jag vill passa på att informera om att, som alla vet så är det svårt att få folk att ställa upp och vara med i styrelsen, OM det skulle vara så att man inte lyckas få ihop en styrelse, så kan det gå så illa att föreningen upplöses och våra hus säljs!!

Problem med parkering finns. Tänk på hur ni parkerar! Man får bl.a.  inte parkera på en vändplan! Använd dom områden som finns att tillgå, bl.a. vid Rudbergsvägen där vi förvarar gräsklipparen och släpkärran  m.m. det finns också plats längst in på Munkavägen. Dessa platser är säklart endast tänkta som tillfälliga parkeringar av besökare m.m.

En kontroll av ventilationen och pannorna kommer att göras i höst.
Det blir även kontroll av våra krypgrunder, även detta i höst.

Lekplatsen är äntligen (nästan) klar!
Vi har preliminärt tänkt att fira detta med en sommar/ invigningsfest!!
Vi har planerat att ha den den 29 Juni på fm. Jag återkommer såklart med mer info om detta!
 

2018 > 05

Efter mycket forskande och en hel del förhandlande kan vi äntligen presentera ett färdigt förslag på vår nya lekplats!
Nedan finns infogat en skiss på hur den föreslagna lekplatsen ser ut när den är färdig. Inget är dock spikat i sten förrän det är färdig-förhandlat med kommunen, så givetvis vill vi ha era synpunkter.
Snabb förklarat ser ni på bilden:

 • Till vänster: Klätterställning med rutschkana. Ej synligt på bilden är en "ramp" med klossar där man klättrar upp till rutschkanan. Hitom klätternätet är en klättervägg
 • Mitten längst ned: Gruppgunga/korggunga likt den som finns på Karlsholme
 • Mitten längst upp: Balansslinga med både plankor och plattformar att träna barnens balans.
 • Höger: Gunghäst som finns på lekplatsen idag.
 • Utanför bild: Fotbollsmål i junior-storlek

Tanken är att lekplatsen skall kunna passa både riktigt små barn och de lite äldre. De allra minsta har ju som oftast en vuxen med sig och kan således använda både korggungan (den skålade formen gör att t.o.m. spädbarn kan ligga och gunga med förälder). Svårigheten på klätterställningen och ex. fotbollsmålet gör förhoppningsvis lekplatsen attraktiv även för de lite äldre barnen. 

Tänk på att arbetet med lekplatsen är i slutskedet, så alla eventuella synpunkter och förslag mottages SNARAST. 
Passa på att påverka medan möjligheten finns!
Läs hela inlägget »

Den 15 maj 2018 var det dags för årsmöte igen. Här är lite kort om vad som sades:

 • Christer Asplind omvals som föreningens ordförande
 • Emelie Blixt omvals som föreningens sekreterare
 • Ledamöter som omvals är Jorma Carlsson och Christian Askvärn.
 • Arvodet för styrelsen höjs till 50,000:-
 • Ersättning för arbete för föreningen fastställs till 150:- per timma.
 • Resor åt föreningens vägnar ersätts med 18:- per mil
 • Årsredovisning 2017 gicks igenom och ansvarsfrihet godkändes.
 • Nya stadgar för föreningen samt årsredovisning för 2017 delades ut. 
Läs hela inlägget »

Alla inlägg som låg översiktligt synliga på sidan Aktuellt (inlägg gjorda efter 2017-04-27) har tyvärr fått med en felaktigt datum-märkning.
Eftersom det är svårt att veta precis vilka datum inläggen gjordes ursprungligen får de stå som de gör, men alla nyhetsinlägg hädanefter skall vara korrekt datum-märkta.

Läs hela inlägget »

I samband med årsmötet ikväll (15/5) kommer det presenteras förslag på hur den nya lekplatsen ska se ut.
Vi vill förstås gärna ha era åsikter!

Läs hela inlägget »

I vår är det dags för rengöring av våra hustak. Arbetet kommer att utföras av TL tak som använder sej av miljövänliga rengöringsmedel.
Beräknad start är den 12 mars, med början vid Rudbergsvägen. Då taken kommer att blåsas med högtrycksluft så kan det bli skräpigt runt husen, så plocka undan det ni är rädda om.
Om ni har frågor eller funderingar, kontakta Christer

Vi meddelar när exakt tidpunkt för start är bestämt!

Denna information delas även ut i alla brevlådor.

Läs hela inlägget »

Styrelsen har beslutat att alla termostater på elementen ska bytas. Vi har en offert från Hjalmarssons rör, Christer inväntar ytterligare en, sedan tas den bästa. Detta ska ske så fort som möjligt eftersom en del har problem med värmen i husen.
Vi har också beslutat att taken ska rengöras. Man kommer att borsta taken rena och sedan sprutas en lösning på taken, så tiden och väder och vind gör resten. Lösningen är givetvis miljövänlig. Detta påbörjas så fort firman tycker att vädret tillåter detta.
Christer köper in skyltar om hastigheten på området, dessa ska sitta vid infarterna Rudbergsvägen, Pihlefeltsvägen och Walleniusvägen. 
Det ska även köpas in nya skyltar om Grannsamverkan. Vi ska nästa år försöka få hit Polisen, det behöver akualiseras och informeras på nytt om Grannsamverkan.
Återkommer om tider angående byte av termostater och takrengöring.

Styrelsen önskar alla en riktigt GOD JUL !

Läs hela inlägget »

Salt

Det finns saltsäckar att köpa för en billig peng. Det är bergssalt, bra att t.ex. blanda med sand eller strö ut som det är nu när det blir halt.
Det är säckar på 10 kg, kostar 25 kronor säcken. 
Den som vill köpa kan kontakta Christer.

Läs hela inlägget »

Dan Nyberg från HSB höll i det extra årsmötet. Det var en punkt som det skulle beslutas om och det var våra nya stadgar. Detta togs beslut om enhälligt.
Info om dessa kommer så fort ändringarna har hunnit göras. Stadgarna finns här på hemsidan.

Efter årsmötet informerade Christer om bl.a. 
 Taken på våra hus ska rengöras, styrelsen har fått offert angående detta. Beslut tas troligen på nästa styrelsemöte. Info om när detta arbete ska påbörjas kommer senare.
Gångplattor, detta gäller endast de plattor som ligger och inte har rörts sedan husen byggdes. Christer ska ordna någon som kan kolla dessa och bedöma vilka som behöver läggas om.
 Lekplatsen. Jag (Christina) har varit i kontakt med kommunen och dom ska titta på vad en rutchkana kostar, ska även försöka få någon sorts klätterställning. Den andra (stora) gungan ska bytas, troligen mot en i gummi. Vi siktar på att lekplatsen ska vara klar till våren.
Fortkörningen diskuterades också. Ett brev ska skrivas med uppmaning att köra försiktigt till alla hushåll. Skyltar ska inköpas, dessa ska sättas upp vid infarten till Rudbergsvägen, Pihlefeltsvägen och Walleniusvägen. Christer ser till att skyltar köps.  Dan föreslog att styrelsen ska författa en skrivelse som ska skickas till kommunen. Eventuellt även en skrivelse till Postnord. 
Dan föreslog även att styrelsen ska författa "trivsel", eller "ordningsregler" som ska gälla för vårt område, detta tas upp på nästa styrelsemöte.
Jordfelsbrytare på våra hus togs också upp. Då detta inte finns på våra hus tas även detta upp på nästa styrelsemöte.
Målningen. Det finns en hel del kvar att göra vad gäller målningen av husen. Christer ska åter igen kontakta Sandå så dom kommer och tittar på vad dom har kvar att göra. 

Läs hela inlägget »

Äntligen kommer lite ny info!  Ber om ursäkt för att det dröjt .
Nåväl, en ny styrelse har vi, den ser ut på följande sätt:

Ordförande: Christer Asplind
Sekreterare: Emelie Blixt
Ledamot. Jorma Carlsson
Ledamot: Johnny odenmark
Ledamot: Christian Högberg
Ledamot: Christina Blom
Suppleant; Margareta Wallengren
Suppleant: Marita Eriksson


Nyckel till släpkärran och bokar görs som tidigare hos Jorma,  Morgan har slutat, så nu finns även en nyckel hos Christer Asplind.
Det som gäller för att låna släpkärran är 50 kronor per dygn, betalas kontant, och man får låna den i max 2 dygn i sträck. Info och telefonnummer finns under fliken "styrelsen".

Det har varit en del problem med några av garageportarna, det gäller dom som har vikportar, de akuta problemen ska nu vara avhjälpta. Är det fortfarande någon som har problem så hör av er till Christer.

Vi har även pratat om att taken på våra hus behöver skötas om, en offert angående detta har vi fått, detta kommer att tas upp efter vårt extra årsmöte.

Även lekplatsen diskuteras, lite har ju hänt med den, men det kan och borde vara bättre. Även lekplatsen kommer att tas upp efter det extra årsmötet.

Elementen i våra hus fungerar inte som dom ska, termostaterna är gamla och fungerar ofta inte, vi har fått offert på att byta termostaterna, men fler offerter ska begäras. Även detta kommer att tas upp på vårt extra årsmöte.


EXTRA ÅRSMÖTE!
Vi måste ha ett extra årsmöte för att godkänna våra nya stadgar. (Detta var  uppe på vårt ordinarie årsmöte)

Efter avslutat extra årsmöte komma vi att ta upp det jag har nämnt ovan, taken, lekplatsen och elementen, eventuellt fler saker. 
Som alla säkert förstår så är det ett viktigt möte och jag hoppas att många kommer!

PRELIMINÄRT! datum för extra årsmöte: 18 oktober klockan 18.00 i Pingstkyrkan!  OBS! att datum och tid är preliminär!
Jag återkommer när det är spikat!

Läs hela inlägget »

Årsmötet blir av som tidigare sagts på lapparna som Christer delat ut. Styrelsen hoppas att så många som möjligt kan komma, vi ska prata om intressanta saker.Bl.a. ändrade stadgar..
Som väl dom flesta redan vet så avled vår fantastiska sekreterare Gun-Britt i våras.
Vi behöver en ny sekreterare, även ledamöter och suppleanter. Styrelsen behöver förnyas och föryngras, hör av dej till Christer om du är intresserad.
Christer hälsar och säger att den sena kallelsen till årsmötet beror på att vår revisor hastigt avled. 
Alltså!! Väl mött torsdagen den 29 Juni klockan 18.00 i Pingstkyrkan

Läs hela inlägget »

En liten rubrik.